Servicevoorwaarden van Coolenator

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring zijn van toepassing op het gebruik van Coolenator Producten.
2. Indien Coolenator gebruik maakt van diensten of applicaties van derden (zoals Facebook of Google), kunnen de Algemene Voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van die derde of die derden ook van toepassing zijn op het gebruik van die diensten en applicaties van derden. Coolenator is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor diensten van derden, algemene voorwaarden en privacy- en cookiebeleid. De consument moet deze apart goedkeuren. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Coolenator Voorwaarden en Privacy Statement.
3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Coolenator zijn goedgekeurd.
4. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Coolenator en de Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
5. Coolenator kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De Consument is verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de status van de Algemene Voorwaarden.
6. Coolenator geeft de Consument nimmer enige garantie, tenzij in deze Voorwaarden anders is vermeld of schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen of indien Coolenator hiertoe krachtens de wet verplicht is.


Artikel 2. Definities

1. De termen die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, worden als volgt gedefinieerd:
– Consument: de natuurlijke persoon die het Product heeft gekocht.
– Algemene voorwaarden: de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden;
– Privacy Statement: de meest recente versie van het Coolenator Privacy Statement dat van toepassing is op de verwerking van de Gegevens door Coolenator en te raadplegen en in te zien is via de website.
– Partijen: Coolenator en de Consument gezamenlijk;
– Producten: de fysieke producten die Coolenator verkoopt in haar webshop en via haar resellers;
– Coolenator: van Noord beheer b.v., gevestigd op het adres Nijverheidsweg 17L, 1074VM, Mijdrecht, met KvK-nummer: 34135819;


Artikel 3. Garanties met betrekking tot het product en aansprakelijkheid

1. De consument heeft recht op de wettelijke garantie. Coolenator geeft één jaar garantie op haar Producten bij normaal gebruik door de Consument. De garantieperiode gaat in op het moment dat de Consument het Product ontvangt.
2. De Consument heeft geen recht op garantie wanneer het Product is beschadigd als gevolg van: a. een opzettelijk handelen of nalaten van de consument;
b. onjuist gebruik of nalatig onderhoud;
c. normale slijtage;
d. niet-naleving of onjuiste naleving van de gebruiksaanwijzing of deze Algemene voorwaarden;
e. reparatie van de Producten door een ander dan Coolenator;
f. extreme omstandigheden waarvoor het Product niet bedoeld is, zoals onweer, overstroming, brand, onjuist gebruik of nalatigheid;
g. het openen of demonteren van het Product.
3. Binnen de grenzen van de wet is de aansprakelijkheid van Coolenator, van welke aard ook, per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot maximaal de aan de Consument in rekening gebrachte of te brengen prijs voor de aanschaf van het Product of de Producten. Bovendien is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag per schadegebeurtenis dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Coolenators.
4. Coolenator is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt niet verstaan: gederfde inkomsten, gederfde winst, schade door de onmogelijkheid om bestellingen te plaatsen, verlies van gegevens, verminderde goodwill of gemiste besparingen.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Algemene voorwaarden, zijn alle garanties en toezeggingen uitgesloten. Coolenator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van materiaalgebreken, gebrekkige afwerking of andere oorzaken, ook niet als deze het gevolg zijn van handelen of nalaten van medewerkers of vertegenwoordigers van Coolenator, tenzij toepasselijk recht een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking verbiedt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van grove nalatigheid of opzet van Coolenator.
6. Geen enkele bepaling in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Coolenator uitsluiten of beperken wanneer het op grond van dwingendrechtelijke bepalingen van het toepasselijk recht niet is toegestaan de aansprakelijkheid op die wijze uit te sluiten of te beperken.
7. Indien een gebrek aan het Product onder de garantie valt, kan Coolenator naar eigen keuze dit gebrek herstellen met nieuwe of goed functionerende gebruikte onderdelen of een vervangend Product aan de Consument leveren. De gerepareerde of vervangen producten worden gedekt door een garantie voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode of dertig dagen, afhankelijk van welke periode het langst is, of voor een aanvullende periode die van toepassing kan zijn binnen het rechtsgebied van de consument.

8. Productbeschrijvingen: Coolenator streeft ernaar dat alle productbeschrijvingen en afbeeldingen accuraat en up-to-date zijn. We garanderen echter niet dat de productbeschrijvingen of andere inhoud op onze website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. Als een door Coolenator aangeboden product niet aan de beschrijving voldoet, is uw enige verhaalsmogelijkheid het product in ongebruikte staat te retourneren.

9. Beschikbaarheid en prijzen: Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment met een product te stoppen. We behouden ons ook het recht voor om de prijzen voor producten die op onze website worden weergegeven op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

10. Beperking van aansprakelijkheid: In geen geval zal Coolenator, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enig product verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.


Artikel 4. Duur, opzegging en beëindiging van de Overeenkomst

1. Indien Coolenator redelijkerwijs heeft vastgesteld dat de Consument bij het gebruik in strijd met de Voorwaarden handelt of onrechtmatig handelt, kan Coolenator de aan de Consument verstrekte licentie op grond van artikel 3 van deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang beëindigen.


Artikel 5. Overige voorwaarden en bepalingen

1. Coolenator is gerechtigd een derde in te schakelen voor de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomsten met de Consument.
2. Waar in deze Algemene Voorwaarden de woorden “schriftelijk” of “schriftelijk” worden gebruikt, betekent dit ook “elektronisch” of “digitaal”.
3. Mondeling overeengekomen verplichtingen en afspraken hebben geen effect tenzij schriftelijk bevestigd door Partijen.
4. Het niet uitoefenen door een partij van enig recht of rechtsmiddel houdt in dat afstand wordt gedaan van dat recht of rechtsmiddel.
5. Het is de Consument niet toegestaan de door Coolenator aan hem verleende rechten en bevoegdheden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coolenator aan een derde over te dragen.
6. Coolenator is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de met de Consument gesloten Overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van de Consument over te dragen aan een derde, waarna deze derde verantwoordelijk is voor de nakoming van de Overeenkomst.
7. Het einde van een tussen de partijen gesloten Overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen van de partijen die gezien hun aard of bewoordingen een langere looptijd hebben.
8. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

10. Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

11. INaast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen ertoe aan te zetten onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen overtreden.

12. Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “opmerkingen”), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u ons toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook.

13. Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of de inhoud ervan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

14. Intellectueel eigendom: Alle inhoud op deze site, zoals tekst, grafische voorstellingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van Coolenator of haar contentleveranciers en wordt beschermd door internationale copyrightwetten. De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Coolenator, met auteursrecht voor deze collectie door Coolenator, en beschermd door internationale auteursrechtwetten.

14. Schadeloosstelling: U gaat ermee akkoord Coolenator en onze moederondernemingen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daarin zijn opgenomen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

15. Beëindiging: De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.


Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de tussen Partijen gesloten Overeenkomst en de gehele rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van een geschil tussen de partijen is de rechtbank in Lelystad, Nederland, de bevoegde instantie.